Ostalo
Od�tampaj stranu!


Kopitar, maskota [zg10-01]

Doma�i, kontrolne i pomagala - Lapsusi & Provale - Statistika

Gaj : "Ja �ivim s babom"

Veli�ina: 294 KB
Trajanje: 3 sekunde
Download: video clip
Div/X 4 codec
(u slu�aju da ne vidite sliku kad skinete video, skinite ovaj file i sve �e biti u redu, 700kb)
 
E N G L E S K I
P: KOSI�U, DA LI TI RAZMI�LJA�??P: What would you do if you had a time machine?
Gaj: I would go to 1950's to kill Slobodan Milo�evi�!P: Ide vam samo u prilog da se javljate...
�eki: U prilog...a �ta je glavno jelo?�eki: (pri�a se odnosi na Proku) �ij �e on deda da bude?!?1?�eki: Trebalo bi da stave reklame u ove knjige! Ja bih stavio reklame u sve knjige! Tako bi �kola imala cve�e!!P -> Cvetko: Kako �emo mi da komuniciramo kad ti ni�ta ne odgovara�? 'o�e� da idemo tamo kod razredne...
Dachaz: Na vojni sud!P: Kosi� ima 1
Kosi�: Iz �ega bre?!
P: ...on govori!

Gaj protiv Mileta protiv tranzicije : "Ja jedem prase"

Veli�ina: 288 KB
Trajanje: 3 sekunde
Download: video clip
 
B I O L O G I J A
P: Ako ima vode, �ega nema?
Gaj: Nema struje!P: Ja sam shvatila da ste vi dobili novi predmet, filosofiju, ali manite se mene!Jovana: Za�to stalno mislite da neko ne�to dojavljuje?
P: Korumpirana zemlja - korumpirano odeljenje!-: 44 hromozoma story:
"Ja imam 44 hromozoma i dobro se ose�am! �ta mi 'fali?"
related:: Pa da, ispadne� orangutan a ne �ovek - to je isto!P -> �eki: Zaljubio se? On? Sa�uvaj bo�e!P -> Kosi�: Od koga si ti nasledio takve gene??? ... Sa�uvaj bo�e!P: Kosi�u, mogla bih da ti dam trojku .... ALI NE�U - evo ti dva!P: Vidi� da mi je ve� bolje - pro�ao me stomak!
�eki: Al' je pro�ao i �as, pa...Stevanovi�: Jel' to treba da se pi�e?
P: Otkud ja to znam?!P: Za�to ti, Emilija, nisi u�la u 83, tamo kod Merkatora?
�eki: Zato �to je dr�avni!P: Eto za �ta se dovija nobelova nagrada...
Damyan: Za davanje glupih imena!
P: Izme�u ostalog...�eki: Zamisli profesorka te bije antenom!
Gaj: Elektri�nom antenom!
�eki: Satelitskom antenom!
P: PEEETRE!
�eki: Boli me grlo!P: Postoje C4 biljke...
�eki: Jel' se to jede? (�to je najgore - jede se!)Gaj: �e�erana za dinar!
�eki: Ja sam dobio jednu za ro�endan!P: Zaka�ljao se? Izgledalo je kao da umire�! Ka�lji normalno!
�eki: Pa ja jesam normalan!
Gaj: ...ne bi se reklo...
�eki: Pa dobro to sad, ...P: Risti�u, �ta ti to �ita� u ove sitne sate? Nisi na godi�njem odmoru!Gaj: Nema promene pitanja! �ihu-�ihu, pro�'o voz! Do�la je do granice apstrakcije!P: �ta bi Jovana?
Gaj: Crk'o toster-pregoreo processor!
P: Pa kad je cito-skelet, gde se nalazi?
Gaj: U citologiji!
P: Pa, od �ega se sastoji?
Gaj: Od "cito" i "logije"!
* * *
P: Nemam snage, nisam ru�ala....
Gaj: Lepo ka�em - crk'o toster!P: Molim vas, kakvo je to kijanje, ka�ljanje i ostala manifestacija?
Stevanovi�: Fascinantna!
P: Tu mi zaga�ujete vazduh .... i cve�e!
�eki: Jadno cve�e!P: Konverzija �e�era, �ta ona podrazumeva?
�eki: ...konverzacija �e�era...�eki: Biljke di�u ... ba� me zabole!P: Prodanovi�u, toliko si primitivan...do bola!P: Pri�a koleginica o nekoj svojoj kom�inici kako je oti�la u penziju, a izgledala je tako mlada, pa je uzela da se razmi�lja o tome kako �ovek ne mo�e da proceni starost ... Kad ona nije oti�la u penziju ve� na porodiljsko!
�eki: Na bolovanju zbog narkomanije

Dachaz protiv Gaja protiv Mileta protiv tranzicije : "Ja jedem burek"

Veli�ina: 400 KB
Trajanje: 4 sekunde
Download: video clip
 
S R P S K I
P: ...rat prekinuo pravac...
�eki: Pobiju se zbog lo�ih pesama...!P: Jeste, pomo�u principa sintisajzera... (sintezije)P: Jedva �ekam sredu...!
�eki: Jedva �ekam subotu!P: Popodne jednog fauna, Jovana...
Gaj: Pauna
Damyan: Faun koj se zove Jovan!
Dachaz: Flor i Faun!
P: Potra�ite to na tim va�im internetima, spravama za mu�enje...
Damyan: Vrtdobrenade.com/paunP: Svi u III9 su znali �ta je Faun, oni se se�aju te lekcije iz latinskog...
Jovana: Ona to nije nama �itala!
P: Zapitajte se za�to nije!
Dachaz: Zato �to nas je vi�e volela!
* * *
P: Zar je mogu�e da niste imali tu lekciju iz latinskog?
Damyan: A ko je znao prevod?!P: Ja sad kupovala knjige za I razred...
�eki: A, ponovo upisujete!P: Artura Remboa su zvali...
Proka: Rambo!P: SAM SE TRPA... (proka-italijan)P: Ofelija na talasima...
�eki: ...surfuje!P: Jel' ima dobrovoljaca?
�eki: Nema! Ja u vojsku ne idem!-: Prvo pa mu�ko!
�eki: Prvo pa Srbin!P: Mirko, lutko, jesi ti bio tako veseo i pro�le godine?
Mirko: Jesam brate!Mirko: Njemu su se svi�ale prefinjene, a one koje su njega gledale su bile
Nikola S.: ... malo jeftinije!�eki: �emu se ja smejem, uop�te?�eki: �ulo mirisa i senzacija datog momenta.P: Uro�e, da�u ti 1 u dnevnik!
�eki: Bolje ga ga�ajte ne�im!P: Uro�e, ti si pravi za onu Ve�ovi�ku otpozadi!P: Jel' ima neki Arapin?
�eki: Ima i Tuta-Bugarin!P: Jel' sahranjen ili ugra�en?
Gaj: Ma to je pod garancijom!�eki: Kad ne�to �evka pita, ja prvo provaljujem dal' je normalna i dal' se zajebava, pa tek onda shatim u �emu je stvar.P: Jel' ima neko da ho�e da popravi bilokoju ocenu?
Nikola S.: Jel' mo�e iz Biologije?
P: Vidim da ti je pamet slabija strana...P -> Proka: Ta �penadlica tako prete�i izgleda, jel' ima neko dublje zna�enje?P: Ne dolazi u obzir neki jezik administrativni, racionalni, ...
�eki: Dakle mora� da napi�e� "boga-ti" bar 6 puta!P: Opremite se k'o za Pink kad do�ete ovdeP: Ko je bio Alihod�a?
Jelena M.: On je kroz ceo...
P: Da, kroz ceo roman - 4 veka - Isos-Hristos superstar!P -> Kosi�: �ta?! On je �iveo pored mosta?!
Dachaz: Ispod mosta.P: Pa, priznajem, lep�e je sedeti pored te devojke nego pored Kosi�a...P: Nema� sre�e, ne zapadnu ti neki odli�ni �aci...
�eki: Pa nema ih!
P: Pa ne ovde, ali u III9P: �ta? Pravi� kuglica pa pljuje� ljude?
�eki: Pa nije ovo skup�tina!P -> Proka: Ali deca nisu otporna na alkohol!
�eki: Ni na vodu!�eki: �itaj kao �to govori�, pi�i kao �to je napisano.�eki: Ne mogu sabrano da odgovaram, vidite kakva je atmosfera...
P: Ba� naprotiv, svi �ute i slu�aju te!
�eki: Ali ko zna �ta im je u glavama!

Opet Gaj protiv Mileta protiv tranzicije : "Ja jedem prase"

Veli�ina: 486 KB
Trajanje: 4 sekunde
Download: video clip
 
G E O G R A F I J A
P -> Te�njak: Ja ne znam kako �e tvoja deca sti�i u Evropu...
Dachaz: Po�tom!Jovana: Jel' nekome ro�endan na ekskurziji?
�eki: 5. oktobar, ro�endan demokratije!P: 25. koji je to dan?
Mixa: 17!P: Damjane, vadi ga!P: Ti re�e da si se selio, pa izgubio svedo�anstvo...
Mixa: �ta se selio ... selio iz sobe u sobu!P: Lokalno tr�i�te, oblasno tr�i�te, nacionalno tr�i�te, regionalno tr�i�te, svetsko tr�i�te
�eki: Intergalakti�ko tr�i�te..P: Etni�ki Mozaik
Dachaz&�eki: �ETNI�KI MOZAMBIK!

Gaj advertising : "Ja volim Fantu"

Veli�ina: 868 KB
Trajanje: 8 sekundi
Download: video clip
 
F I Z I K A
Rista: Smer �e biti u pravcu prostiranja prstiju...Loknica: Stanojevi� Malina ... da li je tu?P: Ima[ maternji jeyik, pa sro;i nekako!
�eki: Lep mu jezik u pizdu materinu!�eki: Vidi se da je rastao u komunizmu - izlazi pre nego �to ga prozovu!

Religijski : "Gaj �utira krsti�"

Veli�ina: 510 KB
Trajanje: 6 sekundi
Download: video clip
 
H E M I J A
: pri�a se o ha�kim osu�enicima, itd
P: Dok se ne zavr�i proces �uta�emo...
Gaj: 10 godina da �utim?!?!?!

Mazohisti�ki : "Gaj na banderi"

Veli�ina: 926 KB
Trajanje: 5 sekundi
Download: video clip
 
I N F O R M A T I K A
P -> Stevanovi�: Nisam tebe ni�ta pitala!
Gaj: Sad �ete!�eki: Po sistemu "Sru�i gara�u da napravi� svinjac"!Marija: Ne znam ja, profesorka, ja �ivim na selu!

Tribute to 'Zaklana �eljad' : "Jeba�u ti majku"

Veli�ina: 1.19 MB
Trajanje: 16 sekundi
Download: video clip
 
I S T O R I J A
P: Bra�a Aleksandrova su bili?
Dachaz: Romul i Rem!
P: Pa ko je vladao posle Aleksandra?
�eki: Tito! ...ili Ante Markovi�?P: �ta je Aleksandar rek'o na samrti?
Proka: �uvajte mi Jugoslaviju!
P: Daaaa....P: Nikome nije jasno kako je Tito uspeo da sru�i most...
Damyan: Pa nije sam!: kod profesorke na zameni (sve do kraja, sve sa istog �asa):
P: Vi znate da ja ne trpim takvo pona�anje! ..tj, ne znate - ali eto!P: Otvorite knjige! Znam ja da vi imate knjige u tim ruksacima, ali se pla�ite da �u vam ja uzeti!
P: 2 minuta kasnije: Zatvorite te knjige!! ..Ne, ja sam sre�na da ste ih vi uop�te otvorili...P: Kako je Danilo zavr�io �ivot?
Andrej: Umr'o je!P: Kome je dosadno - evo vam otvoreno: �irok Dunav ravan Srem!P: Gde Crnogorci vode borbe?
Dachaz: U Egiptu!P: Gde su Srbi vodili bitke?
�eki: U �e�eniji!!P: Za�to je uvek bila bitna ta regija do Skadra? Da bi dobili izlaz na...
Proka: Jezero!
�eki: �ta �e im more kad imaju jezero!

Tribute to 'Burzum' : "Izdrkavanje"

Veli�ina: 276 KB
Trajanje: 8 sekundi
Download: video clip
 
R U S K I
P: Dogodio mi se veliki maler jutros: stavila sam ta�nu u lavabo, al' ne�to je curela voda pa se pokvasila...

Tribute to 'Burzum' : "Izdrkavanje"

Veli�ina: 276 KB
Trajanje: 8 sekundi
Download: video clip
 
L O G I K A
P: Iznenadio sam se u jednom odeljenju kad sam video da nose sapun od ku�e...
Nikola S.: Nose supu od ku�e!P: 'ajde �ta zna�? Zrno po zrno, ispa��e neka poga�ica...
�eki: More idi ku�i pa jedi poga�u!P: �to vi�e zna�, to vi�e pati�...
�eki: Pa za�to onda idemo u �kolu, do�avola?!: dolazim na dodatni �as na kraju godine da odgovaram za 5, u specijalno dizajniranoj Atheist/Antichrist majici (napred ATHEIST, pozadi ANTICHRIST; napravljena po�etkom �kolske godine zbog toga �to je profesor zadrtih stavova i name�e hri��anstvo po �koli, pogotovu onima koji nisu zainteresovani)
P: Zeli�u, kako misli� da odgovara� za 5 kad mi dolazi� u takvoj majici? Zna�, ja ne sara�ujem sa tom firmom...
Dachaz: Znate profesore, �irenje tr�i�ta, razbijanje monopola, udru�ivanje konkurentskih firmi...
P: Ali, ja sam ipak sa druge strane...
Damyan: gleda pozadinu moje majice - au profesore, vi ste onda jo� gori!

Tribute to 'Burzum' : "Izdrkavanje"

Veli�ina: 276 KB
Trajanje: 8 sekundi
Download: video clip
 
I N F E R N O
: inspired by "Zaklana �eljad : Drobi�u ti ki�mu"
Dachaz: Jeba�u ti majku, jebalicom za majku!Doma�i, kontrolne i pomagala - Lapsusi & Provale - Statistika
  
Broj poseta prve godine: 847
Broj poseta druge godine: 500
Broj poseta
ove godine: 120
Ukupno: 1467

Zabele�enih predavanja: 29
Zabele�enih doma�ih/kontrolnih/pomagala: 2

Od otvaranja sajta pro�lo je: 22 godina, 3 meseci,10 dana

Nagrade:
23.03.2004.

27.03.2004.

23.06.2004.